Med matematikprøverne MAT 1-9 og MAT Elevplaner får du opdaterede værktøjer til test af dine elevers færdigheder i matematik fra 1. til 9. klasse.

MAT Elevplaner er udviklet i forhold til de gældende Forenklede Fælles Mål, og du har mulighed for at træne dine elever i netop de stofområder indenfor matematik, som beskrives i Forenklede Fælles Mål.

Opbygningen af MAT Elevplaner gør det muligt for dig at følge progressionen fra 1. til 9. klasse og derigennem målsætte og differentiere din undervisning.

God fornøjelse med MAT Elevplaner.

MAT Elevplaner 2017
MAT Elevplaner er et værktøj, som bruges til planlægning af elevens individuelle læringsforløb, planlægningen af undervisningen og i forbindelse med skole-hjem-samtaler. MAT Elevplaner kan også bruges af vejledere til at følge den læringsmæssige progression for klasser og enkelt-elever for at planlægge målrettede indsatser.

Derudover fungerer programmet som en database over såvel de enkelte elever som klassens og skolens udvikling over tid.

MAT Elevplaner 2017 giver mulighed for:
At følge elevers, klassers og skolers læringsmæssige progression i forhold til Forenklede Fælles Mål for faget matematik
At udskrive elevplaner på baggrund af testresultaterne fra de nye MAT 1-9
At udskrive rapporter om elever, klasser og skoler, der relaterer direkte til målpar i Forenklede Fælles Mål
At generere individuelle træningsmapper til elever, der træner de målpar, hvor eleverne individuelt har styrker eller udfordringer
At opbevare elevers, klassers og skolers prøveresultater og dermed give adgang til at følge elevers og klassers progression fra første til seneste test


MAT Elevplaner 2007
Kravet til elevplaner i folkeskolen har medført øget fokus på dokumentationen af elevernes standpunkter. MAT Elevplaner er et elektronisk materiale, der på baggrund af resultaterne fra MAT-prøverne genererer individuelle elevplaner og analyserer klassens standpunkt inden for prøvernes delområder i forhold til en faglig årsplan.

MAT Elevplaner dokumenterer hver elevs standpunkt og er et redskab til i samarbejde med elev og forældre at tilrettelægge undervisningen for den enkelte elev. De automatisk genererede diagrammer for hoved- og delområder i matematikundervisningen giver læreren mulighed for at indrette sin undervisning efter elevernes faglige niveau og forskelligheder.


Hogrefe Psykologisk Forlag A/S   Kongevejen 155   2830 Virum    +45 3538 1655    info@hogrefe.dk